Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Νόμος Κατσέλη

ΝΟΜΟΣ 3869/2010 - ΚΑΤΣΕΛΗ

Ειδικότερα προβλέπονται 4 στάδια ρύθμισης

 

Δικαστική Ρύθμιση - Διαγραφή Οφειλών

Το Δικαστήριο μετά τον έλεγχο εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχειά και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών. Ο νόμος περιγράφει μια πολύπλοκη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε καταβολή μικρού μέρους των οφειλών και σε οριστική απαλλαγή των υπολοίπων χρεών. Ευνοημένοι είναι οι οφειλέτες που δεν είναι κύριοι ακίνητης περιουσίας πλην της πρώτης κατοικίας και που διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι δανειολήπτες γιατί ο Νόμος 3869 δεν επιφέρει γενική αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (Κατάσχεση -Πλειστηριασμός & λοιπών περιουσιακών στοιχείων) πλην της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Αναστολή Εκτελεστικής Διαδικασίας

Μετά από αίτηση του δανειολήπτη και εφόσον πιθανολογηθεί από το δικαστήριο ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου. Εάν αυτό πιθανολογηθεί τότε το δικαστήριο που δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων  χορηγεί αναστολή εκτελέσεως έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Ο δανειολήπτης  καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει καθήκον ειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων . Η παράβαση συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος ρύθμισης των οφειλών. Ιδιαίτερη Αντιμετώπιση εφόσον υπάρχει ρευστοποίηση περιουσίας η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ορίζεται εκκαθαριστής ο οποίος αναλαμβάνει την εκποίηση περιουσίας προς ικανοποίηση των πιστωτών.

Αναζήτηση